ประกาศผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

ด่วนที่สุด

เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านทราบ
การเปลี่ยนแปลงการรับผลการเรียนและหลักฐาน
การศึกษาของโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
ในห้วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ