ประกาศผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา